ALGEMENE VOORWAARDEN

 

INTERNEKRACHT VERSTERKT! en ondersteunt organisaties onder meer bij het vertalen van ambities en visie naar haalbare doelstellingen, bij het optimaliseren van samenwerkingen en processen en op het gebied van operationeel management en procesmanagement. Dit alles vanuit de interne kracht van de onderneming en de leden van het team. Echt mensenwerk dus. Communicatie, een open houding en procesbegeleiding spelen hierbij een grote rol. Deze voorwaarden zijn een onderdeel hiervan en zijn van toepassing op de dienstverlening van InterneKracht (“IK”). 

 
HET BEGELEIDINGSPROCES
van IK verloopt in de basis als volgt:
Intake ǀ Offerte ǀ Overeenkomst ǀ Planning ǀ Werkzaamheden ǀ Afronding ǀ Evaluatie


UITVOERING. 
Opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd door IK, tenzij anders overeengekomen. IK overlegt voorafgaand met opdrachtgever (“U”) over het inschakelen van derden. IK is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden en sluit toepasselijkheid van artikel 6:76 Burgerlijk Wetboek uit. Bedingen in deze voorwaarden worden ook gemaakt ten behoeve van alle personen die voor IK werkzaam zijn, respectievelijk alle (rechts-)personen die bij de uitvoering door IK van enige opdracht zijn ingeschakeld. 


DE REKENING 
moet binnen 14 dagen worden betaald. Na deze 14 dagen bent u in verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is. IK kan in dat geval de werkzaamheden opschorten en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die hierdoor ontstaat. Een beroep op opschorting of verrekening is niet toegestaan. Alle mogelijke incasso- en proceskosten komen voor uw rekening. 


AANSPRAKELIJKHEID
. De aansprakelijkheid van IK, of van diegenen die voor haar werkzaam zijn, wordt slechts aanvaard voor zover de gevolgen daarvan gedekt zijn door haar aansprakelijkheidsverzekering. Indien en voor zover - om welke reden ook - de verzekeraar niet uitkeert, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de tussen IK en U overeengekomen opdracht, met een maximum van € 5.000. Bedoelde aansprakelijkheidsbeperking is niet van toepassing bij opzet of grove schuld. 


DUUR EN OPZEGGING
. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de opdracht. Als U de opdracht (tussentijds) eenzijdig vermindert, verandert of beëindigt blijft de tussen U en IK overeengekomen vergoeding onverminderd verschuldigd. Hetzelfde geldt voor de overeengekomen vergoeding van de door IK ingeschakelde derden. Doorbelaste kosten van derden worden niet gerestitueerd. 


PRIVACY
IK hecht veel waarde aan privacy. Aan IK verstrekte (persoons-)gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de privacyverklaring van IK behandeld en niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij dit voorafgaand met U is afgesproken of nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen U en IK. 


FEEDBACK
. IK is een bedrijf met grootse ambities. Deze ambities kan IK alleen waarmaken door goed naar onze klanten te luisteren. Heeft U tips of adviezen geef deze dan persoonlijk of via onderstaand emailadres aan ons door. 


TOEPASSELIJK RECHT
. Nederlands recht is van toepassing. Een klacht of geschil zal IK, mede ter behoud van de onderlinge relatie, op zorgvuldige wijze proberen op te lossen, onverminderd het recht van iedere partij om het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van Rechtbank Gelderland. 

Vastgesteld 1 januari 2023.

Deventerweg 4
7245 AX Laren

T. 06-218 80 812
E. [email protected]
W. www.internekracht.nu

KVK. 68029608

Lenny Kleinherenbrink


InterneKracht

Lenny Kleinherenbrink


InterneKracht

Maak afspraak